Tháng Mười 24, 2021
11
Vấn đề về hành lang pháp lý sẽ không còn là trở ngại, khi mà chính phủ đã có những hành động trong lĩnh vực NFT. Hệ sinh thái bất động sản số là nơi mà các tài sản bất động sản hữu hình sẽ được số hóa, đại diện bằng những ANFT để giao...
Read More